درباره ما
نمایندگی
هوشمند سازی
خدمات
محصولات
صفحه اصلی
 
 
   کلیه مدارس هوشمند شهر تهران به نرم افزار آموزیار مجهز می شوند
طرح هوشمند سازی مدارس آموزیار
پس از اجرای موفقیت آمیز طرح مجهز سازی 150 مدرسه هوشمند شهر تهران به نرم افزار آموزیار به صورت پایلوت و بر اساس رضایت کامل اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران تفاهم مجددی با این سازمان جهت مجهزسازی تمامی مدارس هوشمند شهر تهران به نرم افزار آموزیار صورت گرفت.
طی این تفاهم نامه جدید تمام مدارس باقی مانده هوشمند شهر تهران (450 عدد) نیز از نرم افزار آموزیار به عنوان اتوماسیون اداری آموزشی (كه گام اول در رسیدن به مدرسه هوشمند می باشد) استفاده خواهند کرد.
 یکشنبه, ۱۶ مرداد ۱۳۹۰